Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών. Αφορά τόσο τη γενικότερη μελέτη κτιριακών έργων ως ενιαίων κατασκευών στο χώρο, όσο και ειδικότερων μελετών, όπως μελέτες διαρρύθμισης εσωτερικών χώρων και διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων, μελέτες φωτισμού και άλλων κτιριοδομικών θεμάτων κλπ. Μια αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει τα εξής:

architects-corner-Διάγραμμα Κάλυψης
-Όψεις, Κατόψεις, Τομές
-Σχέδια Λεπτομερειών
-Τεχνική Περιγραφή

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του ακινήτου σας λαμβάνοντας υπόψη όλους τους ισχύοντες κανονισμούς όπως ο νέος ΓΟΚ (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός) και ο ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων), αλλά και τις βασικές αρχές δόμησης ενός Παθητικού Κτιρίου όπως αυτοί αποτυπώνονται από το Ε.Ι.ΠΑ.Κ. (Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου).